Aktuality
A  další zajímavé věci

Omlouvání a uvolňování z výuky

Nemůže-li se žák zúčastnit výuky nebo jiné činnosti pořádané školou - předem známá či plánovaná nepřítomnost:

  • oznámí zákonný zástupce žáka předem toto třídnímu učiteli a dohodne postup doplnění učiva
  • zákonný zástupce nepřítomnost písemně omluví do omluvného listu, a to ihned po ukončení nepřítomnosti

V případě nepřítomnosti žáka ( z důvodu nemoci, návštěvy lékaře apod.):

  • důvod nepřítomnosti oznámí zákonný zástupce žáka do tří dnů od počátku nepřítomnosti a to prostřednictvím telefonu, e-mailu, elektronické žákovské knížky
  • po ukončení nepřítomnosti zákonný zástupce omluví neprodleně dítě písemně do do omluvného listu, u žáků 1. a 2.- ročníku do zápisníku

Musí-li žák plánovaně opustit školu během výuky:

  • předloží žák řádnou písemnou omluvenku
  • žádost předá žák třídnímu učiteli a vyučujícímu učiteli z jehož hodiny odchází, oznámí svoji nepřítomnost
  • zákonný zástupce neprodleně omluví dítě písemně zápisem do omluvného listu žáka

UPOZORNĚNÍ: Neomluvená nepřítomnost je evidována jako neomluvená hodina. V případě více neomluvených hodin postupuje škola při řešení podle Pravidel pro hodnocení vzdělávání žáků a podle Metodického pokynu MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví.

viz: https://www.msmt.cz/file/37923

Jak na ITŽK

Inkluze

Vyhláška č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Veškeré dokumenty naleznete na: www.msmt.cz

Pojištění žáků

Každý žák je pojištěn školou pro případ školního úrazu, škody a ztráty osobních věcí. Likvidaci vyřizuje hospodářka školy- hospodarka@2zs.ricany.cz 

Je nutné: - při úrazu si vyzvednout formulář - při ztrátě věcí pak předložit originál dokladu o zakoupení věci. Odškodné je zasíláno pojišťovnou na adresu nebo účet zákonného zástupce.