Školní poradenské zařízení - ŠPZ

Školské poradenské zařízení se schází 1x za měsíc. Přítomni zde jsou ředitel školy, zástupci pro oba stupně, výchovní poradci, školní psycholog, školní speciální pedagog, školní metodik prevence a školní asistenti. Na schůzkách se projednávají problémy, týkající se inkluzivního vzdělávání žáků, kázeňské problémy ve třídách apod.

Vedení školy

Mgr. Bc. Jan Šindelář
Ředitel školy
Absolvent PF UJEP v Ústí nad Labem, obor učitelství prvního stupně ZŠ a Školský management. V náplni práce pana ředitele je zabezpečení řádné výuky a bezproblémového provozu školy. Ve volném čase se věnuje sportu, oblasti IT a zahradě. Dále se věnuje lektorování v oblasti IT a práce s nimi ve školách.
Mgr. Petra Kobrová
Zástupce ředitele pro 1. stupeň

Absolventka PedF UK učitelství pro 1. stupeň základní školy. Učení a vzdělávání se věnuje již od roku 1996. Na Bezručovce učí se sedmiletou přestávkou 17 let. Její role je organizačně zajistit hladký chod 1. stupně. Připravit učitelům a žákům takové prostředí, aby se do školy těšili.

MgA. Jakub Glaser
Zástupce ředitele pro 2. stupeň

Absolvent AMU-DAMU, PedF UK v Praze, obor učitelství ZŠ, dějepis a výchovné poradenství. Pan zástupce se věnuje organizaci výuky na druhém stupni, zajišťuje akce pro žáky a metodicky vede učitele 2. stupně. Podílí se na realizaci výchovného poradenství ve škole. Volný čas věnuje knížkám, má rád prozkoumávání tajemství duše a dlouhé procházky přírodou.

Výchovný poradce, psycholog, metodik prevence

Mgr. Blanka Benešová
Výchovný poradce 1. stupeň
MgA. Jakub Glaser
Výchovný poradce 2. stupeň
Mgr. Pavla Holoubková
Školní preventista, výchovný poradce
PhDr. Iveta Míková
Školní psycholog
Mgr., Bc. Markéta Zemanová
Školní speciální pedagog
Mgr. Monika Novotná
Speciální pedagog
RNDr. Miloslava Straková
Kariérový poradce
Ing. Irena Kotková

Výchovný poradce pro 2. stupeň