Identifikace a koncepce školy

  • 2.základní škola Bezručova Říčany, p. o. jednou z říčanských škol. Jde o školu plně organizovanou s celkovou kapacitou 800 žáků.
  • Škola se stoletou historií je důkazem postupného rozvoje města Říčan. Opakovanými přístavbami vznikla jedna z největších škol na okrese. Škola v roce 2007 prošla rozsáhlou rekonstrukcí především zevních částí budovy - zateplení, výměna oken, architektonické sladění jednotlivých částí budov. Současně byla provedena rekonstrukce tělocvičny, byla vybudována půdní vestavba, kde je zřízeno zázemí školní družiny.
  • Škola je z hlediska dopravní obslužnosti na velmi výhodném místě. Žákům, kteří do školy dojíždějí, je dána možnost využít jak vlakové, tak autobusové spoje. Areál školy je doplněn zahradou, kde jsou umístěny hrací prvky pro potřeby školní družiny, část zahrady je založena jako zelinářská a ovocnářská zahrada. V areálu jsou dvě venkovní hřiště.
  • Škola vzdělává své žáky podle vlastního školního vzdělávacího programu. Název programu "Škola pro život" vyjadřuje základní myšlenku, kam směřují naše vzdělávací snahy. Školní program klade důraz na vzdělávání žáků s poruchami učení, na podchycení a rozvíjení talentu žáků, na rozvoj jazykových a hudebních dovedností. Snažíme se o aktivní využívání moderních komunikačních technologií. To vše s cílem připravit žáky na dobrý vstup do jejich dalšího aktivního života.
  • Škola se řídí platnými zákony - Školský zákon v platném znění a nařízeními vlády.

KONCEPCE ŠKOLY:

  • Koncepce školy je dokument, který obsahuje vize vedení školy.