Projekty

Projekt výuka angličtiny

Podpora výuky anglického jazyka : Program Dyn Ed

Vyhlašovatel: Integrovaný regionální operační program

Žádost podána: Městem Říčany - zřizovatelem školy

Cílem projektu je:

  • zajistit kvalitní výuku anglického jazyka.
  • posílení a zkvalitnění a výuky počítačové gramotnosti a IT (ICT)
  • vyřešení konektivity WNA/LAN v souladu s přílohou č. 8 Specifických pravidel.

Popis Projektu:

Projekt umožní nadaným žákům postupovat rychleji vpřed a těm, kteří nadání na jazyky nemají, umožní stále se vracet, procvičovat a opakovat.

Učitelé i žáci ocení možnost snáze a kvalitně se v anglickém jazyce vzdělávat.

Pořízený software povede ke zkvalitnění výuky a k rozvoji vzdělávacích možností .

Zlepšené technické zázemí v podobě nových interaktivních tabulí, barevných tiskáren, 3D tiskárny podpoří zajímavost a pestrost výuky.

Nové nastavitelné židle a odpovídajících PC stoly umožní zdravého sezení dětí.

Instalací schodišťových plošin a výstavbou bezbariérových WC se stává škola bezbariérovým zařízením.

Projekt EU: Šablony I

V rámci realizace projektu Šablony, který na naší škole realizujeme od září 2017 pod názvem "Podpora vzdělávání žáků, učitelů a rodičů" zahájily svou činnost dva zájmové kuby pro žáky staršího školního věku - čtenářský klub a klub zábavné logiky a deskových her.

Žákům tak nabízíme nové volnočasové aktivity, které mají za cíl podporovat zájem žáků a získané znalosti uplatnit v dalším vzdělávání.

Projekt zahrnuje založení, realizaci a vybavení klubů. Vedoucími klubů jsou naši zapálení a aktivní kantoři. Ti sestavili obsahový plán činnosti klubu. Náplň je velmi zajímavá a věříme, že dětem splní jejich očekávání.

V čtenářském kubu se děti budou seznamovat s autory dětské literatury formou řízeného čtení, poslechem audionahrávek, dramatizací, řešením kvízů, interpretací, diskuzemi o knihách a skupinovými aktivitami. Již na prosinec je naplánovaná Předvánoční literární čajovna a na závěr pak Čtení ve spacáku se spisovatelkou Klárou Smolíkovou.

Klub zábavné logiky a deskových her si stanovilo za cíl rozvoj logického, informatického a strategického myšlení žáků, rozvoj matematické gramotnosti, postřehu, představivosti, rychlosti rozhodování, prostorové představivosti a paměti.

V hodinách budou děti řešit hlavolamy, tematické logické hry, budou se učit strategii řešení her a záhad. Je připraven také klubový turnaj.

V rámci projektu budou pro školu zakoupeny nové knižní tituly, které se stanou součástí naší školní knihovny. Škola bude vybavena deskovými hrami a programy, které budou moci využívat v hodinách i ostatní učitelé.

Kluby budou realizované po dva školní roky a věříme, že i po skončení projektu budou na škole dále aktivně pracovat.

Projekt byl úspěšně ukončen 30.8.2019

Projekt EU: Šablony II

V rámci realizace projektu Šablony II, který na naší škole realizujeme od září 2019 pod názvem "Podpora vzdělávání a zájmů žáků, profesní růst učitelů " zahájily svou činnost zájmové kuby pro žáky staršího a mladšího školního věku - čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her, komunikace v anglickém jazyce a dava kluby občanského vzdělávání a demokratického myšlení.

Žákům tak nabízíme nové volnočasové aktivity, které mají za cíl podporovat zájem žáků a získané znalosti uplatnit v dalším vzdělávání.

Dále žákům nabízíme 3 kroužky doučování, které budou probíhat od října do února, případně od listopadu do března.

Projekt zahrnuje založení, realizaci a vybavení klubů. Vedoucími klubů jsou naši zapálení a aktivní kantoři. Ti sestavili obsahový plán činnosti klubu. Náplň je velmi zajímavá a věříme, že dětem splní jejich očekávání.

V čtenářském kubu se děti budou seznamovat s autory dětské literatury formou řízeného čtení, poslechem audionahrávek, dramatizací, řešením kvízů, interpretací, diskuzemi o knihách a skupinovými aktivitami.  Na závěr je naplánováno Čtení ve spacáku se známou spisovatelkou.

Klub zábavné logiky a deskových her si stanovilo za cíl rozvoj logického, informatického a strategického myšlení žáků, rozvoj matematické gramotnosti, postřehu, představivosti, rychlosti rozhodování, prostorové představivosti a paměti.

V hodinách budou děti řešit hlavolamy, tematické logické hry, budou se učit strategii řešení her a záhad. Je připraven také klubový turnaj.

V rámci projektu budou pro školu zakoupeny nové knižní tituly, které se stanou součástí naší školní knihovny. Škola bude vybavena deskovými hrami a programy, které budou moci využívat v hodinách i ostatní učitelé.

Klub komunikace v anglickém jazyce žákům nabídne možnost konverzace a osvojení si nových dovedností. K podpoře jazykových znalostí a dovedností budou využívány anglické tituly, které se po skončení projektu stanou také součástí školní knihovny.

Pod klubem vzdělávání a občanského myšlení se nachází naše dvě školní kapely (Troufalost a JSB). Žáky navštěvující tyto dva kluby se účastní hudebních akcí naší školy. 

Do projektu Šablony II je zapojena i školní družina. Zde se v rámci projektu zřizují 3 kluby. Čtenářský, klub zábavné logiky a klub deskových her a zábavné logiky. Dva kluby se objeví ve školní družině v ulici Bezručova a jeden v ulici Sokolská. Dále se ve školní družině objeví i odborníci z praxe, kteří dětem předvedou svá povolání. (hasiči, policie...)

Kluby budou realizované po dva školní roky a věříme, že i po skončení projektu budou na škole dále aktivně pracovat.

Projekt EU: Šablony III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020087

Název projektu CZ: II. ZŠ Bezručova Říčany šablony III

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: Výzva č. 02_20_080

Název výzvy: Šablony III – mimo hlavní město Praha

Zkrácený název projektu: II. ZŠ Bezručova Říčany šablony III

Datum zahájení: 1. 9. 2021

Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2023

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Cíl projektu:

Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt „II. ZŠ Bezručova Říčany šablony III“ je spolufinancován Evropskou unií“ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Vybrali jsme tyto šablony:

  • Školní asistent personální podpora ZŠ
  • Projektový den ve výuce (povinná aktivita)
  • Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

Projekt Erasmus +

Škole byl po několika letech opět schválen projekt Erasmus+. Jedná se o projekt, kdy škola spolupracuje se zahraničními školami. V našem případě se jedná o školy v Belgii, Litvě a Španělsku. V rámci projektu, který je časově rozvržen do dvou školních let, proběhnou výjezdy žáků a pedagogů do jednotlivých zemí. 

Odborná učebna fyziky a chemie

Název projektu: Odborná učebna fyziky a chemie II. ZŠ Bezručova Říčany 
Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016193
Operační program: Integrovaný regionální operační program
 

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU Výzva: 11. výzva MAS Říčansko – IROP – Školství a vzdělávání 2021

Cílem realizace projektu je modernizace vnitřní odborné učebny fyziky a chemie v 2. Základní škole Bezručova v Říčanech u Prahy. Z nevyhovující a zastaralé učebny vznikne kvalitní a moderní zázemí pro výuku v oblasti přírodních věd, které odpovídá standardům vzdělávání v 21. století. Zároveň dojde k úpravě pozemku zahrady školy, který poskytuje prostor pro relaxaci i doplňující výuku přírodovědných a praktických předmětů.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Národní plán doučování 2021/2022

Od 1.10.2021 probíhá ve škole doučování žáků, které reaguje na potřeby podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem. Na doučování je poskytnuta finanční podpora EU. Doučování bylo nabídnuto zákonným zástupcům žáků, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem. Doučování je realizováno pedagogy školy pravidelně ve stanovených termínech.

Národní plán doučování 2022/2023

Od 1.10.2022 probíhá ve škole doučování žáků, které reaguje na potřeby podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem. Na doučování je poskytnuta finanční podpora EU. Doučování bylo nabídnuto zákonným zástupcům žáků, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem. Doučování je realizováno pedagogy školy pravidelně ve stanovených termínech.

Projekt OP JAK - publicita

Digitalizujeme - NPO