Spolek Bezručovka

Kontakty:

Spolek Bezručovka
Bezručova 94/19, Říčany 251 01
323 60 22 17

E-mail: marie.lejckova@2zs.ricany.cz

Identifikační číslo: 032 77 003

Číslo účtu: 107-8374780247/0100 Komerční banka

 • Právní forma: Spolek
 • Účel spolku: Všestranná podpora rozvoje 2.základní školy Bezručova Říčany, p.o.
 • Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 61081

Vážení rodiče, dovolte mi, abych Vám představil  vytvořenou neziskovou organizaci, jež nese název
"Spolek Bezručovka" a má pevný vztah k naší škole.

Ze svých školních let si budete pamatovat, že při školách fungovalo SRPŠ (sdružení rodičů a přátel školy). Tato instituce zanikla s revolucí. Místo toho začala vznikat sdružení podle nových právních norem, svojí náplní však podobná. Nepřicházíme tedy s žádnou horkou novinkou. Sdružení vzniklo na základě potřeb školy.

Odůvodnění vzniku sdružení:

Naše škola je školou velmi aktivní. Pořádáme značné množství aktivit, jak navazujících na výuku, tak i aktivit doplňkových. Učitelé aktivity organizují sami s velkým pracovním nasazením. Řada akcí má i jisté finanční výtěžky, které si však škola podle zákona nemůže ponechat. Pořádáme charitativní akce, ale ani ty nám stále se zpřísňující zákony nedovolují. Musíme se vzdát i sponzorování sovy v pražské ZOO (23 let sponzorování), která se stala součástí loga školy. 

To vše jsou důvody, proč vznikl "Spolek Bezručovka". Nyní potřebujeme partnery, kteří nám pomohou zajistit některé akce školy, potřebujeme řádné - zákonné hospodaření se získanými výtěžky z akcí, potřebujeme organizaci, která nás bude podporovat a naší škole pomáhat rozvíjet se, být aktivní a pro žáky dobrou prosperující školou. Potřebujeme partnera při podávání projektů, které mohou školu obohatit.

Cíl spolku:

všestranná podpora rozvoje školy - zejména:

 • sdružuje rodiče žáků, přátele a podporovatele školy, sponzory školy
 • seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování
 • rozvíjí komunikaci a spolupráci mezi rodiči žáků školy a školou
 • přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí
 • shromažďuje finanční a materiální prostředky za účelem zlepšení vybavenosti školy, modernizace výuky, apod.
 • podporuje spolupráci školy s dalšími tuzemskými i zahraničními školami
 • zajišťuje ve spolupráci se školou a školskou radou různé kulturní a společenské akce - přednášky, koncerty, společná setkání atp.
 • podává žádosti o granty v oblasti výchovně-vzdělávací a zájmové činnosti

Příklady možného naplnění cílů:

 • pomoc při akcích školy - koncerty, výstavy, slavnosti školy, ples (tombola, převozy nástrojů a ozvučení, pomoc s výzdobou, nákup odměn ...)
 • realizace vlastních projektů - akce pro žáky (sportovní, karneval ..)
 • finanční podpora při akcích
 • nákup pomůcek a potřeb, které využije většina žáků (např. knížky do školní knihovny, informační technologie = potřeby, které již škola nemůže sama zajistit, a přesto by bylo prospěšné je mít)
 • sponzorování naší sovy v ZOO
 • organizaci charitativních sbírek - Srdíčkový den, Světluška ..
 • podávání projektů v rámci čerpání financí z evropských dotací, které by pomohly škole s vybavením, obnovou či podporou vzdělávání (zahraniční pobyty apod.)
 • získávání sponzorů

Šíře náplně je plně v kompetenci sdružení, avšak v sounáležitosti s potřebami školy.