Úplata za školní družinu

Úhrada poplatku za školní družinu:

se řídí ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Ředitel školy vydává vnitřní směrnici školy, která určuje pravidla pro úhradu školní družiny.

Úhrada příspěvku se provádí  pololetními, případně ročními splátkami na účet školy - 19-6131660217/0100.

Aktuální výše příspěvku je upravována pro daný školní rok vnitřní směrnicí.