O nás

Škola se řídí principy demokracie a humanity.

Tyto principy jsou zakotveny v závazných dokumentech školy - vlastním školním vzdělávacím programu, školním řádu a v pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

Velkou pozornost věnují pedagogové inkluzi na obou stupních. Intenzivně pracujeme s těmito žáky zejména na prvním stupni, kde je pravděpodobnost reedukce vad vysoká. K těmto žákům přistupujeme individuálně, dle potřeb každého žáka, na základě speciálního vzdělávacího plánu. Ten se pak pravidelně vyhodnocuje a dále upravuje v součinnosti se školním psychologem a rodiči. Od září 2017 se rozšiřil i tým odborníků, kteří se věnují dětem se speciálními vzdělávacími potřebami - školní speciální pedagog a školní asistent.

Škola se již několik let profiluje na rozvoj hudebnosti žáků. V každém ročníku prvního i druhého stupně je jedna třída s hudebním zaměřením. Žáci pracují podle upraveného učebního plánu. Na druhém stupni máme kapelu tvořenou žáky školy. Školní kapela společně s dalšími našimi žáky reprezentují školu na různých akcích města a dalších charitativních akcích.

Zastáváme názor, že škola není jen učení, ale měla by i žít spolu se svými žáky.

Proto je snahou nás všech zpestřit školní život dětem v průběhu celého školního roku. Tak se na svět dostala celá řada akcí, z niž se staly školní tradice.

Návštěvy divadel, exkurze, výlety, sportovní turnaje, hudební vystoupení, literární a recitační soutěže, projektové dny či celé týdny, mikulášská nadílka, karneval, výstavy žákovských prací, ozdravné a poznávací pobyty v Čechách i zahraničí, studijní pobyty v zahraničí, den dětí pro prvňáčky a pro našeho partnera MŠ Čtyřlístek, slavnostní vyřazení žáků devátých tříd, obhajoby absolventských prací žáků devátého ročníku a mnoho dalších akcí.

Organizujeme také, spolu se Spolkem Bezručovka, akce motivační. Jsou to sběrové akce či humanitární akce. Žáci se učí třídit odpad, podílejí se na ekologických akcích.

Ani po skončení vyučování nekončí život školy. Žáci mohou využívat školní knihovnu a studovnu. Tam mohou pracovat také na počítačích.

Škola je velmi dobře technicky zabezpečena. Téměř v každé učebně nalezneme interaktivní tabuli s dataprojektorem, případně s promítacím plátnem. Škola dále disponuje dvěma počítačovými učebnami, které získala v rámci projektu, který zajišťuje zřizovatel školy. Dále školy disponuje jednou počítačovou učebnou tvořenou 20 notebooky. V neposlední řadě mají jak žáci, tak pedagogové k dispozici 3D tiskárnu, kterou mohou využít při výuce. Pro prezentaci školy je zřízena ve vestibulu školy interaktivní nástěnka, která je k dispozici jak žákům, tak zákonným zástupcům, tak i celému učitelskému sboru.

Hudební studio pro výuku hudební a pohybové výchovy je vybaveno moderními nahrávacími prvky, elektronickými hudebními nástroji a dokonalou reprodukční technikou. V dnešní době rychlého zastarávání techniky, je zapotřebí přemýšlet o inovaci našeho hudebního studia.

Jsme jednou z největších škol v daném okrese.

Přes stoletou historii je škola důkazem postupného rozvoje, kdy opakovanými přístavbami vznikla jedna z největších škol na okrese. Celková kapacita je 800 žáků. Od 1. 9. 2016 byl zahájen provoz odloučeného pracoviště v Sokolské ulici 1376/8. Zde jsou umístěné tři první třídy - dvě běžné a jedna třída s rozšířenou výukou anglického jazyka.

Škola se tak stala moderní institucí s cílem přiblížit se co nejvíce svým žákům a otevřít se veřejnosti.

Naší dlouhodobou strategií je profilace.

Již od roku 2007 se profilujeme na rozvoj hudebnosti žáků. V každém ročníku prvního i druhého stupně je jedna třída s rozšířenou výukou hudební výchovy. Tuto naši zkušenost bychom chtěli posunout na vyšší úroveň a to tím, že bychom se v budoucnu pokusili stát fakultní školou PF UJEP právě ve spojení s hudebním zaměřením. Dalším našim cílem je získání statutu i základní umělecké školy, která by byla součástí naší stávající základní školy.

V tuto chvíli škola dále podporuje i bilingvní vzdělání, které je na škole již 8 let. Dále bychom chtěli  v rámci bilingvního vzdělávání pokračovat i nadále. Zřizovatel v rámci projektu vysoutěžil program Dyn Ed, který žákům pomáhá právě v rozvoji angličtiny. V rámci bilingvního vzdělávání bychom rádi zanechali i hodiny s rodilým mluvčím, které jsou pro žáky velmi cennou zkušeností.

Vzděláváme své žáky programem "Škola pro život"

Vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu. Program klade důraz na vzdělávání žáků s poruchami učení, na podchycení a rozvíjení talentu, na rozvoj jazykových dovedností a aktivního využívání moderních komunikačních technologií.

To vše s cílem připravit žáky na dobrý vstup do jejich dalšího aktivního života. 

Zastáváme názor, že škola není jen učení

Škola by měla žít spolu se svými žáky.

Naší snahou je zpestřit školní život dětem v průběhu celého školního roku. Tak se na svět dostala celá řada akcí, z niž se staly školní tradice: Mikulášská nadílka, netradiční zápis do prvního ročníku, rej čarodějnic, den dětí, obhajoby absolventských prací, slavnostní vyřazení žáků devátého ročníku.

Žáci z hudebních tříd několikrát v roce vyjíždějí na svá soustředění. Tam se zdokonalují ve svých činnostech a pracují na projektech. Starší žáci vyjíždějí na studijní pobyt do Anglie s cílem rozvíjet své jazykové dovednosti. Pravidelně připravujeme pro žáky 6. ročníku adaptační kurz a pro žáky sedmého ročníku lyžařský kurz. Dále jsme od loňského roku obnovili na prvním stupni i pobyty žáků v přírodě.

Žáci sportovně založení se účastní atletického kempu a dalších soutěží, kde se někteří umísťují na předních pozicích.

Žáci třetího a čtvrtého ročníku chodí v rámci tělesné výchovy plavat do bazénu Na Fialce v Říčanech. Žáci pátého ročníku navštěvují místní zimní stadion a chodí se svými učiteli bruslit.

V průběhu celého roku připravují učitelé pro žáky řadu exkurzí a výletů a divadelních představení. Ty doplňují učivo a podporují zájem žáků o vzdělávání.

Historie školy

Poprvé do školních lavic zasedli žáci 1.prosince roku 1906. O otevření nové školy se hovoří ve staré školní kronice takto:

Za dobu své 110 leté existence škola doznala značných změn. Tehdejší pan řídící by svou malinkou školičku sotva poznal. Město Říčany se desítky let velmi rychle rozrůstalo a škola brzy nestačila svou kapacitou potřebám obyvatel. Začala tedy celá série přístaveb k původní škole. S železnou pravidelností se téměř každé desetiletí provedla jedna přístavba. Celkem se přistavovalo pětkrát.

Škola má tak trochu unikátní vzhled a díky své rozlehlosti ji nelze ani celou najednou vyfotografovat. Dnes ale má celé potřebné zázemí - učebny, kabinety, sportovní halu, pomocné sportovní gymnastické sály, posilovnu, sál pro stolní tenis, jídelnu a venkovní hřiště, rozlehlou zahradu se zelinářskou zahradou, sadem a prostorem pro odpočinek žáků i dětí ze školní družiny. Byly doby, kdy se díky nedostatku prostor učilo v několika budovách, které od sebe byly dosti vzdálené, výuka probíhala na směny, nějaký čas se autobusem dovážely dvě třídy do školy v blízké vesnici, jídelna byla také v jiné budově. Starší členové učitelského sboru na tuto dobu nevzpomínají právě nejraději.

Díky státní dotaci se podařilo v krátké době realizovat rozsáhlou rekonstrukci budovy. Byla vyměněna okna, zateplena celá budova, vybudovány prostory pro školní družinu na bývalé půdě školy, v tělocvičně se vyměnila podlaha, provedly se akustické úpravy, byla vyměněna okna a vybudována vzduchotechnika. Vzhled dosud nesourodé budovy se touto rekonstrukcí sjednotil a škola se nyní pyšní opravdu pěkným architektonickým vzhledem. Po otevření další základní školy v Říčanech dochází ke snížení počtu žáků. To sebou přineslo snížení počtu tříd a počtu zaměstnanců. Mohli jsme rozšířit počet odborných učeben o multimediální učebnu druhého stupně a jazykovou učebnu. Školní družina se přestěhovala z nevhodných suterénních prostor do krásné světlé herny.

V roce 2016 došlo k takovému nárůstu počtu žáků, že bylo nutné hledat nové prostory. Škole z tohoto důvodu bylo přiděleno další pracoviště, kde byly otevřeny 3 třídy prvního stupně pro žáky 1. ročníku. Již jedenáctým rokem se škola hlavně profiluje na základě svého koncepčního plánu. Škola nabízí zkvalitnění a rozšíření výuky hudební výchovy.