Prohlášení o zavedení směrnice Evropské unie o whistleblowingu 

V souladu s přímým dopadem Směrnice EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021 
Škola 2.ZŠ Bezručova Říčany, příspěvková organizace jakožto povinný subjekt, na kterou se výše uvedená Směrnice EU vztahuje (v souladu s článkem 8 Směrnice EU) implementovala vnitřní oznamovací kanál pro oznamování při podezření z porušení práv Unie vyjmenovaných v čl. 2 Směrnice EU. 
Povinný subjekt má vydán vnitřní předpis (směrnici), který kompletně upravuje implementaci problematiky whistleblowingu. 
V návaznosti na zmíněnou směrnici povinný subjekt prohlašuje, že byla vytvořena směrnice ředitele školy, kompletně upravující podmínky celé problematiky whistleblowingu a poskytování ochrany osobám, které oznámení podaly. Povinný subjekt bere plně na vědomí zákaz odvetných opatření určených v čl. 19 Směrnice EU.  
Na základě zavedení vnitřního oznamovacího kanálu, který slouží k přijímání oznámení osob a nakládání s ním je splněn soulad dle požadavků směrnice. Anonymní oznamovací kanál chrání totožnost oznamovatele i dalších osob, informace uvedené v oznámení a samotnou komunikaci s oznamovatelem. 

Směrnice EU definuje oznamovatele jako fyzickou osobu, která podává oznámení pomocí anonymního oznamovacího kanálu povinného subjektu o možném protiprávním jednání, které 

  • Má znaky trestného činu nebo přestupku 
  • Porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností 
  • Za určitých podmínek má oznamovatel právo své oznámení i zveřejnit 
  • Oznámení může podat i prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti 

Identitu oznamovatele bez jeho výslovného souhlasu není možné sdělit třetí osobě ani orgánu, pouze v případě zákonem stanovených výjimek (např. dožádání ze strany orgánů činných v trestním řízení podle trestního řádu).  
Zajištěním přijímání oznámení od oznamovatelů v rámci vnitřního oznamovacího kanálu je v souladu se Směrnicí EU určen nezávislý subjekt  EDEFI s.r.o. 
Oznamovací kanál zajištuje aplikace oznam.to, který je pro oznamovatele zcela anonymní a bezpečný, co se týká totožnosti oznamující osoby i informací uvedených v oznámení. Organizace dostává pro přístup do aplikace unikátní PIN.  
Příjem a zpracování všech informací z oznámení je oprávněna provádět pouze příslušná osoba, tzv. “Prošetřovatele”, která je vázána mlčenlivostí i vůči povinnému subjektu. Každé oznámení posoudí z hlediska důvodnosti, pravdivosti a vyrozumí oznamovatele ve stanovených lhůtách. Povinnému subjektu navrhne přijmout opatření k nápravě. Oznamovatele vyrozumí o přijetí oznámení a způsobu vyřízení ve stanovených lhůtách (dle Směrnici EU). Vede dokumentaci veškerých materiálů, které jsou zpracovány v souvislosti s oznámením a eviduje dle zákona po dobu 5 let. 

Kontakt na Prošetřovatele: