Kritéria školní družiny

Kritéria pro přijetí do ŠD (v případě naplnění maximální kapacity ŠD)


1. Podle věku – od nejmladších po nejstarší 2. U dětí stejného věku pak rozhoduje rozsah požadovaných služeb 3. Ve výjimečných a odůvodněných případech má ředitel školy právo posoudit přijetí žáka individuálně (např. v případě závažné rodinné situace apod.)

Organizace provozu ŠD a úplata za ŠD se řídí:

  • Vnitřním řádem ŠD
  • Směrnicí o stanovení poplatku za ŠD

Termíny přihlašování do školní družiny

  • Zápis probíhá v termínu určeném ředitelem školy 
  • Pro školní rok 2024/2025 je termín elektronického přihlašování: 1. března – 31. května 2024

Postup při přihlašování k docházce do ŠD 

  • Zákonný zástupce podá Žádost o přijetí do ŠD prostřednictvím elektronického systému, nejpozději 31. 5. 2024 na adrese: https://skoly.ricany.cz/on-line-zadosti 
  • Na začátku školního roku zákonný zástupce přijatého dítěte doplní Zápisový lístek, který obdrží ve škole, kde uvede podrobnosti docházky do ŠD.
  • Žák je přijímán do ŠD na jeden školní rok.

Oznámení o přijetí do ŠD  

  • Oznámení o přijetí do ŠD proběhne vyvěšením na úřední desce školy (v budově školy a na webu školy) hromadným  seznamem dětí uvedených pod identifikačními čísly.
  • Zamítnutí žádosti o přijetí do ŠD bude vyhotoveno ředitelem školy písemně. Je možné si jej vyzvednout osobně v kanceláři ředitele nebo může být na vyžádání zasláno e-mailem nebo datovou schránkou.

Na docházku do školní družiny není právní nárok!