Kritéria školní družiny

Kritéria pro přijetí do ŠD (v případě naplnění maximální kapacity ŠD)

Pro žáky 1. ZŠ a 2. ZŠ
1. Podle věku – od nejmladších po nejstarší 2. U dětí stejného věku pak rozhoduje rozsah požadovaných služeb 3. Ve výjimečných a odůvodněných případech má ředitel školy právo posoudit přijetí žáka individuálně (např. v případě závažné rodinné situace apod.)

Pro žáky 3. ZŠ
1. Žák přípravné třídy 2. Podle věku – od nejmladších po nejstarší 3. U dětí stejného věku pak rozhoduje rozsah požadovaných služeb 4. Ve výjimečných a odůvodněných případech má ředitel školy právo posoudit přijetí žáka individuálně (např. v případě závažné rodinné situace apod.)

Pro žáky 4. ZŠ
1. Žák 1. stupně základní školy, popř. základní školy speciální (rozhoduje věk žáka, třída, postižení daného žáka) 2. Žák 2. stupně základní školy (rozhoduje věk žáka, třída a postižení daného žáka) 3. Kapacita školní družiny: 29 žáků 4. Počet oddělení: 3, z toho je jedno oddělení ve speciální třídě s kapacitou max. 6 žáků

Organizace provozu ŠD a úplata za ŠD se řídí:

  • Vnitřním řádem ŠD
  • Směrnicí o stanovení poplatku za ŠD

Termíny přihlašování do školní družiny

  • Zápis probíhá v termínu určeném ředitelem školy
  • Pro školní rok 2023/2024 je termín elektronického přihlašování: 1. března – 31. května 2023

Postup při přihlašování k docházce do ŠD 

  • Zákonný zástupce podá Žádost o přijetí do ŠD prostřednictvím elektronického systému, nejpozději 31. 5. 2023.
  • Na začátku školního roku zákonný zástupce přijatého dítěte doplní Zápisový lístek, který obdrží ve škole, kde uvede podrobnosti docházky do ŠD.
  • Žák je přijímán do ŠD na jeden školní rok.

Oznámení o přijetí do ŠD  

  • Oznámení o přijetí do ŠD proběhne vyvěšením na úřední desce školy (v budově školy a na webu školy) hromadným  seznamem dětí uvedených pod identifikačními čísly.
  • Zamítnutí žádosti o přijetí do ŠD bude vyhotoveno ředitelem školy písemně. Je možné si jej vyzvednout osobně v kanceláři ředitele nebo může být na vyžádání zasláno e-mailem nebo datovou schránkou.

Na docházku do školní družiny není právní nárok!